Estats financers auditats

Podeu descarregar els Informes d'Auditoria dels estats finançers del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya en format PDF.