Mediació

D’acord amb la Llei de mediació en l’àmbit del dret privat, aprovada pel Parlament de Catalunya en data 15 de juliol de 2009, s’entén per mediació el procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari i confidencial que s’adreça a facilitar la comunicació entre les persones, per tal que gestionin elles mateixes una solució dels conflictes que els afecten, amb l’assistència d’una persona mediadora que actua d’una manera imparcial i neutral.

 
Qui pot ser mediador/a?

Pot exercir com a mediador o mediadora, la persona física que té, com a formació bàsica, un títol universitari oficial, formació específica en mediació i experiència professional. A més, ha d’estar col·legiada en el col·legi professional corresponent, en el cas que es tracti d’una titulació col·legiada, o prestar serveis com a mediador o mediadora a l’Administració pública.

 
El procés de mediació

Els processos de mediació es poden iniciar a sol·licitud de les parts de comú acord, per sol·licitud d’una de les parts amb l’acceptació de l’altra i per la disposició de l’autoritat judicial acceptada per les parts.

Les persones mediadores, que desenvolupen sempre el seu paper des de la neutralitat i la confidencialitat, han de facilitar el diàleg i la comprensió entre les parts per poder arribar a una solució consensuada. Un procés de mediació es pot iniciar abans de qualsevol procés judicial o mentre aquest està pendent i no pot excedir de 60 dies hàbils i, excepcionalment, es pot allargar 30 dies més.

 
Funcions dels col·legis professionals
 • Gestionar el registre de persones mediadores que estiguin col·legiades i comunicar-ne les altes i baixes al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
 • Proposar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya la persona mediadora quan les parts s’adrecin al col·legi professional.
 • Dur a terme la formació específica i declarar la capacitació de les persones mediadores.
 • Complir la funció deontològica i disciplinària respecte als col·legiats que exerceixen la mediació.
 • Comunicar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya les mesures adoptades com a conseqüència dels expedients disciplinaris oberts a persones mediadores.
 • Col·laborar amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya en el foment i la difusió de la mediació.
 • Introduir, en l’àmbit de la formació especialitzada que duguin a terme, l’estudi de les tècniques de mediació, de negociació i de resolució alternativa de conflictes.
 • Elaborar propostes i emetre els informes sobre els procediments de mediació que li demani el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
 • Elaborar una memòria anual de les activitats del col·legi professional en l’àmbit de la mediació, que s’ha de trametre al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
 • Dur a terme formació de capacitació en matèria de violència en l’àmbit familiar, per tal de detectar i identificar situacions de risc, prestant una atenció especial a les que afectin persones en situació de dependència.
 
vols formar part de la llista de mediadors i mediadores del Col·legi?

En el cas d’estar interessat/da en formar part de la Llista Oficial de mediadors i mediadores que periòdicament actualitza el Col·legi, cal que ens enviïs les següents dades: 

Els requisits que has de complir i acreditar són:

 • Estar en situació d’alta al Col·legi i al corrent del pagament de les quotes col·legials.
 • No estar sancionat ni inhabilitat.
 • Haver realitzat algun curs de formació homologat pel Departament de Justícia.

En relació a la mediació, el Col·legi ofereix altres serveis com: